رتبه تیم کشور امتیاز
۱ اسپانیا
۲۲۵
۲ اسپانیا
۲۰۵
۳ انگلیس
۲۰۰.۷۵
۴ انگلیس
۲۰۰.۵۰
۵ انگلیس
۱۹۲.۵۰
۶ اسپانیا
۱۸۵.۲۵
۷ انگلیس
۱۷۵.۵۲
۸ انگلیس
۱۷۲.۲۵
۹ اسپانیا
۱۵۵.۷۵
۱۰ اسپانیا
۱۳۶
۱۱ اسپانیا
۱۳۵
۱۲ انگلیس
۱۲۵
۱۳ ایران
۲۱
۱۴ قطر
۲۱
۱۵ ایران
۲۱
۱۶ ایران
۱۷
۱۷ ایران
۱۵
۱۸ عربستان
۹